KHÔNG GIAN SANG TR?NG,

R?NG RÃI, THOÁNG MÁT,

THÍCH H?P CHO 1-2 NG??I ?

??a ?i?m lý t??ng

Ch? m?t 15p di chuy?n ??n qu??n 1 ho?c qu??n 3 qua các tuy?n ???ng huy?t m?ch Nguy?n V?n Tr?i, Ho?ng Sa, Tr??ng Sa, Ho?ng V?n Th?.

G?n sát Ch? Ph?m V?n Hai, Ngã t? B?y Hi?n, di chuy?n ??n Sân bay Tân S?n Nh?t ch? trong vòng 10 phút.

G?n Tr??ng ti?u h?c, tr??ng THCS, b?nh vi?n Th?ng Nh?t, b?nh vi?n Ho?n M?, c??a h?ng ti?n l?i, quán t?p hóa, ngân h?ng, ATM, quán ?n, c??a h?ng thu?c tây r?t thu??n ti?n.

Phòng ?c

18m2, Phòng 01,

??p, sang tr?ng, s?ch s?, thoáng mát,

??y ?? ti?n nghi (gi??ng ??m, t? qu?n áo, b?n l?m vi?c, ti vi, t? l?nh, máy l?nh, toilet riêng, máy ?un n??c nóng,…) s?n s?ng ?? v?o ? ngay,

???c v? sinh h?nh lang s?ch s?,

Ch? ?? xe r?ng rãi v? an to?n,

Nh? có vân tay an ninh!

GIÁ : 5.500.000 VND/ tháng

M?nh : 0932 314 536